Om Skoletjenesten
 • Dorte Villadsen, Skoletjenesten, Faglig leder, Pædagogisk udvikling Undervisningstilbud

  Kontakt

  Dorte Villadsen
  Pædagogisk udviklingschef
 • Henrik Johnsen Pædagogisk lab Undervisningstilbud Skoletjenesten

  Kontakt

  Henrik Guldager Johnsen
  Pædagogisk udviklingsmedarbejder
 • Projekter og indsatser i Skoletjenesten

  I Skoletjenestens årsberetninger får du et indblik i de mange udviklingsprojekter, partnerskaber og pædagogiske indsatser, der foregår i Skoletjenesten både i de faglige miljøer på kulturinstitutionerne og på tværs af organisationen. Her kan du også se, hvordan Skoletjenesten arbejder med nye indsatser frem imod et videncenter for eksterne læringsmiljøer.
 • Publikationer og materialer

  Find udvalgte publikationer, værktøjer og artikler.

Pædagogiske laboratorier: Her producerer vi viden og udvikler praksis

Skoletjenesten som videncenter

I Skoletjenesten arbejder vi med pædagogiske laboratorier, hvor vi skaber anvendelsesorienteret og praksisnær pædagogisk og didaktisk viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer. En viden vi deler med andre aktører inden for feltet.  Det enkelte pædagogiske laboratorie knytter sig tæt til den daglige undervisningspraksis og indsatsområder på institutionen og udvikles af den undervisnings- og udviklingsansvarlige det enkelte sted. Udviklingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med Skoletjenestens tværgående pædagogiske udviklingsmedarbejdere, et samarbejde der sikrer sammenhæng og videndeling på tværs af de pædagogiske laboratorier.

Hvem kan bruge Skoletjenestens viden?

Vi deler vores viden og erfaringer om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kollegaer på kulturinstitutioner, lærere og pædagoger, kommuner og nationale aktører. Videndeling som i dag foregår gennem temadage, studiegrupper, kompetenceudviklingsforløb, som konsulentydelser samt via publikationer, værktøjer og artikler, som vi samler her på websitet.

Igennem pædagogiske laboratorier ønsker vi at formalisere og kvalificere vores videnproduktion med det formål at styrke videndelingen til aktører, der arbejder med undervisning af børn og unge. Viden fra laboratorierne kan potentielt også indgå i andre aktørers arbejde og indsatser, f.eks. i professionshøjskoler og andre videnmiljøers arbejde nationalt. Skoletjenesten vil på den måde at bidrage og deltage i et større videnkredsløb.

Hvad kendetegner et pædagogisk laboratorie?

Et pædagogisk laboratorie er et eksperimenterende og fokuseret udviklingsarbejde med et dobbelt formål. Det skal dels kvalificere undervisningen på partnerskabsinstitutionerne, dels være et grundlag for at dokumentere og indsamle erfaringer og viden fra udviklingsarbejdet.

Laboratorierne er praksisnære. Det betyder, at det tager afsæt i undervisningspraksis på partnerskabsinstitutionerne og at undersøgelsesmetoder, inddragelse af viden og udvikling af ny viden foregår med udgangspunkt i praksis. Hermed sikrer Skoletjenesten, at den pædagogiske og didaktiske udvikling foregår med og i praksis, ikke adskilt fra den, hvilket er med til at understøtte, at de pædagogiske laboratorier også skaber praksisnær læring.

Hvordan arbejdes der i et pædagogisk laboratorie?

Undersøgelser og eksperimenter i et laboratorie tager primært afsæt i kvalitative metoder, herunder forskellige former for undervisningsobservation og interview med lærere og pædagoger, børn og unge. I nogle pædagogiske laboratorier indsamler vi systematisk viden om elevers udbytte af undervisningen. I andre inddrages logbøger som værktøj til at fastholde viden, ideer og refleksion over undervisningen. Andre igen arbejder med afsæt i aktionslærings-inspirerede tilgange. De pædagogiske laboratorier er således kendetegnet ved en mangfoldighed af tilgange til at undersøge, kvalificere og dokumentere undervisningspraksis i eksterne læringsmiljøer. Fælles for dem er at de tager afsæt i et overordnet undersøgelsesdesign der løbende udvikles og skærpes, f.eks. i forhold til undersøgelsesfokus.

De pædagogiske laboratorier inddrager på forskellig vis brugere af undervisning i Skoletjenesten. Derfor deltager eksempelvis lærere, elever, kunstnere og medarbejdere i laboratorierne.

Pædagogiske laboratorier

 

 • Statens museum for kunst: Kunstneres pædagogiske praksis
 • Dansk Arkitektur Center: Digitale læremidler og arkitekturundervisning
 • Arbejdermuseet: Formativ feedback og demokratisk pædagogik
 • Vikingeskibsmuseet: Eksperimentalarkæologiske metoder i undervisningen
 • Københavns Museum: Udstillingsudvikling i samarbejde mellem elever, kunstnere og fagfolk på museet
 • Thorvaldsens Museum: Praksisfællesskaber mellem børn, forskere og kunstnere
 • Arken: Kreative processer i undervisningen
 • Museum Vestsjælland: Udvikling af udstilling og forløb til børnehaver
 • Zoologisk Have: Nodelinkdiagrammer som redskab til evaluering af elevers udbytte af undervisning
 • Film-X: Pædagogik i filmproduktion der fremmer elevers læring og kreativitet
 • Designmuseum Danmark: Designprocesser i faget Håndværk og Design
 • Statens Naturhistoriske Museum: Genstandsbaseret undervisning
 • Den Blå Planet: Anvendelsesorienteret undervisning
 • Sagnlandet Lejre: Dannelse igennem krigertræningen
 • Naturcenter Amager Strand: Naturnysgerrighed og sprogudvikling hos vuggestuebørn
 • Musikmuseet: Sprogliggørelse af elevers oplevelser i musikundervisning
 • Scenekunst: Modeller og tilgange til scenekunstforløb for mellemtrinnet
 • Københavns Befæstning: Rollespilsbaseret undervisning
 • Skoletjenesten Öresund: Det gode samarbejde mellem skole, kommune og kulturinstitution