Skoletjenesten Öresund

Tycho Brahe og livet på Hven – at dramatisere historiefaget

Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde for, hvordan man kan arbejde med drama som metode for at anskueliggøre historien. Emnet for dette eksempel er 1500-tallet, Tycho Brahe og livet på Hven.

Arbejdsmetoden kan selvsagt overføres til en anden historisk periode/person. Modellen er blevet udformet efter en lejrskole på øen, hvor en dansk og en svenske skoleklasse mødtes og arbejdede sammen om forskellige scener.

Den här handledningen beskriver en modell för hur man kan arbeta med drama som metod för att levandegöra historien. Ämnesområdet för detta exempel är 1500-tal, Tycho Brahe och livet på Ven. Naturligtvis kan arbetssättet överföras på en annan historisk period/person. Modellen har utformats efter en lägerskola på ön där en dansk och en svensk klass möttes och arbetade tillsammans med olika scener. Scenerna finns med repliker på danska och svenska, så de kan även användas som underlag för nordisk språkförståelse. I utvärderingen var eleverna mycket positiva till att arbeta tillsammans och lära känna varandra på detta vis. 

Man kan självklart arbeta med enbart en klass. Vill man arbeta på Hven och på museets område (i den autentiska miljön) så måste man avtala det med Tycho Brahe-museet.

Att använda sig av en estetisk läroprocess öppnar för nya ingångar till historieämnet och fördjupar och befäster faktakunskaper. Flera forskningsrapporter pekar på att drama och teater skapar engagemang och intresse hos elever, samt stärker deras självförtroende och samarbetsförmåga.

Elever övar historisk dans.
Foto

Marianne Bomgren

©

Skoletjenesten Öresund

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug
Fag:
Drama, Historie
Læringsmål:
Eleverne bliver bedre til at arbejde sammen i et socialt fællesskab om at nå et samlet positivt mål.

Se alle tilbud fra: