Pædagogiske laboratorier: Her skaber vi viden og udvikler praksis

I Skoletjenesten arbejder vi med pædagogiske laboratorier, hvor vi skaber anvendelsesorienteret og praksisnær pædagogisk og didaktisk viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Det enkelte pædagogiske laboratorie knytter sig tæt til den daglige undervisningspraksis og udviklingsprojekter på institutionen. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem Skoletjenestens tværgående pædagogiske medarbejdere og den undervisningsansvarlige på kulturinstitutionen. Et samarbejde der sikrer sammenhæng og videndeling på tværs af de pædagogiske laboratorier.

Viden fra laboratorierne

Igennem pædagogiske laboratorier ønsker vi at formalisere og kvalificere vores videnproduktion med det formål at styrke videndelingen til aktører, der arbejder med undervisning af børn og unge. Viden fra laboratorierne kan potentielt også indgå i andre aktørers arbejde og indsatser, f.eks. i professionshøjskoler og andre videnmiljøers arbejde. Skoletjenesten vil på den måde at bidrage og deltage i et større videnkredsløb.

Hvad kendetegner et pædagogisk laboratorie?

Et pædagogisk laboratorie er et eksperimenterende og fokuseret udviklingsarbejde med et dobbelt formål. Det skal dels kvalificere undervisningen på kulturinstitutionerne, dels være et grundlag for at dokumentere og indsamle erfaringer og viden fra udviklingsarbejdet.

Laboratorierne er praksisnære. Det betyder, at de tager afsæt i undervisningspraksis på kulturinstitutionerne, hvor undersøgelsesmetoder, inddragelse af viden og udvikling af ny viden foregår i praksis. 

Hvordan arbejdes der i et pædagogisk laboratorie?

Undersøgelser og eksperimenter i et laboratorie tager primært afsæt i kvalitative metoder, herunder forskellige former for undervisningsobservation og interview med lærere og pædagoger, børn og unge. I nogle pædagogiske laboratorier indsamler vi systematisk viden om elevers udbytte af undervisningen. I andre inddrages logbøger som værktøj til at fastholde viden, ideer og refleksion over undervisningen. Andre igen arbejder med afsæt i aktionslærings-inspirerede tilgange. De pædagogiske laboratorier er således kendetegnet ved en mangfoldighed af tilgange til at undersøge, kvalificere og dokumentere undervisningspraksis i eksterne læringsmiljøer. Fælles for dem er, at de tager afsæt i et undersøgelsesdesign, der løbende udvikles og skærpes. 

De pædagogiske laboratorier inddrager på forskellig vis brugere af undervisning i Skoletjenesten. 

Pædagogiske laboratorier

 • Statens museum for kunst: Kunstneres pædagogiske praksis
 • Dansk Arkitektur Center: Digitale læremidler og arkitekturundervisning
 • Arbejdermuseet: Formativ feedback og demokratisk pædagogik
 • Vikingeskibsmuseet: Eksperimentalarkæologiske metoder i undervisningen
 • Københavns Museum: Udstillingsudvikling i samarbejde mellem elever, kunstnere og fagfolk på museet
 • Thorvaldsens Museum: Praksisfællesskaber mellem børn, forskere og kunstnere
 • Arken: Kreative processer i undervisningen
 • Museum Vestsjælland: Udvikling af udstilling og forløb til børnehaver
 • Zoologisk Have: Nodelinkdiagrammer som redskab til evaluering af elevers udbytte af undervisning
 • Film-X: Pædagogik i filmproduktion der fremmer elevers læring og kreativitet
 • Designmuseum Danmark: Designprocesser i faget Håndværk og Design
 • Statens Naturhistoriske Museum: Genstandsbaseret undervisning
 • Den Blå Planet: Anvendelsesorienteret undervisning
 • Sagnlandet Lejre: Dannelse igennem krigertræningen
 • Naturcenter Amager Strand: Naturnysgerrighed og sprogudvikling hos vuggestuebørn
 • Musikmuseet: Sprogliggørelse af elevers oplevelser i musikundervisning
 • Scenekunst: Modeller og tilgange til scenekunstforløb for mellemtrinnet
 • Københavns Befæstning: Rollespilsbaseret undervisning
 • Skoletjenesten Öresund: Det gode samarbejde mellem skole, kommune og kulturinstitution

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten undervisningstilbud

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67

Måske er du også interesseret i