Zoologisk Have

Angst

De fleste har stiftet bekendtskab med angstens fysiske manifestationer på et tidspunkt i deres liv, men hvad er det egentlig, der sker i hjernen og hvorfor reagerer kroppen som den gør?

Formålet med forløbet er at introducere eleverne for de neurospykologiske og fysiologiske aspekter af angst. Der er fokus på det limbiske systems elementer og sammenhænge, og forbindelsen til nervesystemet.

Eleverne opstiller selv forsøg vha. naturvidenskabelig metode, med en udvalgt forsøgsperson, som eksponeres for en slange eller fugleedderkop. Gruppen vælger én eller flere fysiologiske reaktioner som målbare variabler og monitorerer variablerne på forsøgspersonen mens personen nærmer sig det udvalgte dyr.

 

Før ZOO, i ZOO og efter ZOO 

Undervisningen i ZOO baseres på, at I hjemme på gymnasiet har forberedt besøget.

Download lærervejledningen og tilhørende arbejdsark biologi eller arbejdsark psykologi hvor vi har givet forslag til, hvordan I kan kæde dagen i ZOO sammen med et undervisningen på skolen. Herved vil eleverne få størst muligt udbytte af besøget.

Forsøget lægger op til efterfølgende rapportskrivning.

Nøgleord 

Angst, frygt, neuropsykologi, limbiske system, central og perifere nervesystem, somatiske og autonome nervesystem, sympatiske og parasympatiske nervesystem, naturvidenskabelig metode.

 

Læringsmål 

Hensigten med forløbet er:

 • At eleverne får kendskab til neuropsykologi – især det limbiske system
 • At eleverne får kendskab til det sympatiske og parasympatiske nervesystem
 • At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at designe deres forsøg
 • At eleverne kan udlede konklusioner om angst på baggrund af deres egne forsøg

Faglige mål og fagligt indhold 

BIOLOGI A/B/C

Kernestof

 • Biologi A/B/C: Hormonel regulering og nervesystem

Repræsentations- og modelleringskompetencer

 • anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammen-hæng
 • anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
 • anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger

Formidlingskompetencer:

 • bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt

Empirikompetencer:

 • tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
 • analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

 

PSYKOLOGI C/B

Kognition og læring

 • Psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, motivation og hukommelse
 • Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv omverden.

Faglige mål:

 • demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
 • demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere

 

 

 

 

Angst
©

Zoologisk Have

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis, men der skal betales entré til Zoologisk Have.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX
Fag:
Biologi, Psykologi
Læringsmål:
Hensigten med forløbet er:
At eleverne får kendskab til neuropsykologi – især det limbiske system
At eleverne får kendskab til det sympatiske og parasympatiske nervesystem
At eleverne kan bruge naturvidenskabelig metode til at designe deres forsøg
At eleverne kan udlede konklusioner om angst på baggrund af deres egne forsøg

Se alle tilbud fra: