GeoCenter Møns Klint

Fugle - dinosaurernes nulevende efterkommere

Eleverne lærer metoder til at kende fugle i naturen og forstå fuglenes rolle i naturens kredsløb.

Hvordan er fuglearterne opstået som efterkommere af dinosaurerne? Og hvordan kan vi lære fuglearterne at kende, så vi bedre forstår deres rolle i det økologiske system? Eleverne undervises i, hvad der er karakteristisk for fugle i forhold til andre dyrearter, og får metoder til at lære fuglene at kende og bruge optegnelsesmetoder, som også anvendes af biologer inden for naturvidenskaben. Endelig gives eksempler på fuglenes betydning som bl.a. miljøindikatorer og som en del af menneskets samspil med naturen.

Forløbet tilgodeser folkeskolens faglige mål inden for natur og teknik, hvor der arbejdes med en stigende grad af kendskab til dyrearterne og deres samspil med det omgivende miljø. Med udgangspunkt i kurset på GeoCenter Møns Klint kan elever enkeltvis, gruppevis eller som klasse arbejde videre på skolen med indsamling af data om fuglearterne og deres forekomst.

Fugle   dinosaurernes nulevende efterkommere
Vandrefalk
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
135 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
NATUR/TEKNOLOGI
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling
Eleven har viden om forskellige natursyn
Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

BIOLOGI
Eleven har viden om indsamling og validering af data
Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof
Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer
Eleven har viden om biodiversitet
Eleven har viden om naturforvaltning

Se alle tilbud fra: