Den Blå Planet årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Den Blå Planet i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

 

I det forgangne skoleår har arbejdet i Skoletjenesten Den Blå Planet især haft fokus på to områder: Dels partnerskaber og samarbejder, der som årene før har fået stor opmærksomhed, dels den anvendelsesorienterede undervisning, der har været omdrejningspunkt i det pædagogiske laboratorie.

I slutningen af 2017 kom der igen store ændringer i organisationen på Den Blå Planet, der især har påvirket Formidlingsafdelingen, som Skoletjenesten er en del af. Siden åbningen af Den Blå Planet er den generelle formidling og undervisningen i Skoletjenesten blevet varetaget af to forskellige afdelinger, som ikke, eller i begrænset omfang, har delt timeansatte. Den nye omstrukturering har betydet, at de to stillingsbetegnelser ”underviser” og ”fortæller” er slået sammen i én timeansat formidler, som skal kunne varetage begge opgaver og derved også i større grad drage fordel af viden fra begge funktioner. I omstruktureringen blev der desuden opstillet tydelige krav til blandt andet fagligheden for at kunne blive ansat som formidler. Som det altid har været gældende for underviserne, er det nu et krav, at de timeansatte formidlere er optaget på et fagrelevant studie. Det gjorde, at flere timeansatte, der f.eks. ikke var indskrevet på et relevant studie, måtte afskediges. Foråret har derfor været præget af sammenlægningen, nyansættelser og oplæring.

Partnerskaber og samarbejder
De eksisterende partnerskaber er blevet styrket i dette år, og derudover har vi indgået nye partnerskaber både på skole- og kommuneniveau. Skoletjenesten har siden åbningen af Den Blå Planet haft et tæt samarbejde med Sciencegruppen i Tårnby Kommune. Sammen udvikler vi særlige undervisningsarrangementer, og kommunens klasser stiller beredvilligt op, når der skal testes nye undervisningsforløb på Den Blå Planet.

Partnerskabet med Frederiksberg Kommune blev gentegnet for det kommende skoleår. Det 3-årige partnerskab med Dragør Kommune gik ind i år to, hvor erfaringer fra det første år førte til tilpasninger og ændringer i det forgangne skoleår. I det nye skoleår vil der komme yderligere tilpasninger, så det længerevarende forløb for kommunens 5. klasser forventes at blive særdeles velfungerende. I efteråret 2017 blev der desuden indgået partnerskab med Ballerup Kommune, der købte skolekort til alle kommunens folkeskoler. Generelt for kommunepartnerskaberne ses en betydelig fremgang i antallet af skolebesøg, efter at partnerskabet er oprettet.

Som del af Københavns Kommunes åben skole-indsats indgik Den Blå Planet samarbejder med to af kommunens skoler: Peder Lykke Skolen og Skolen på Amagerbro. Hver skole valgte en særlig årgang til længerevarende forløb på Den Blå Planet. I samarbejdet med Skolen på Amagerbro udviklede Skoletjenesten desuden et nyt undervisningsforløb om forskellen på at undervise og formidle, som skolens 3. klasser gennemgik som led i deres længerevarende forløb.

Samarbejdet med hav-formidlingsprojektet ”Hovedet i Havet” fortsatte ind i efteråret 2017. Forskningsskibet Aurora lagde til i en havn tæt på Den Blå Planet, hvorfra nogle heldige elever fik mulighed for at komme med på små togter. Efterfølgende fulgte undervisere fra Den Blå Planet med på togtet om Sjælland, hvor Aurora lagde til i forskellige havnebyer og fik besøg af mange skoleklasser.

Pædagogisk laboratorie
Skoletjenesten på Den Blå Planet stillede skarpt på anvendelsesorienteret undervisning i det pædagogiske laboratorie. Gennem observationer af forløbet ”Fra Øresund til Oceantank” har vi forsøgt at afdække styrkerne i denne undervisningsform, som omfatter naturfagene i virkelighedsnære situationer. I forløbet arbejder eleverne med dagligdagsproblematikker og -arbejdsgange på Den Blå Planet, hvor fagene biologi, fysik/kemi og geografi inddrages. Med nysgerrige blikke fulgte vi, om eleverne opfattede undervisningen som anvendelsesorienteret, om de kunne se de enkelte fag i forløbet, samt hvad der sker socialt i klassen under forløb som dette.  

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

 

Kontakt

Amalie Auvnsø Dahl Skoletjenesten undervisningstilbud

Amalie Auvnsø Dahl

Undervisnings- og udviklingsansvarlig (orlov)
Den Blå Planet
Se profil