Naturcenter Amager Strand årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning Naturcenter Amager Strand 2017-18.

Naturcenter Amager Strand i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Naturcenter Amager Strand drives af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og er administrativt placeret i Skoletjenesten, Børne- og Ungdomsforvaltningen i København. Vi udbyder undervisning til 0-10-årige fra folkeskoler og daginstitutioner i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har som et forsøg udvidet driften i det seneste år, således at vi har kunnet holde åbent alle ugens dage, hvilket er én af forklaringerne på, at besøgstallet er steget.

Udgangspunktet for al undervisning på Naturcenter Amager Strand er en undersøgende tilgang. For at blive klogere på strandens natur og naturfænomener skal eleverne selv undersøge og eksperimentere. At eleverne selv foretager undersøgelser, er med til at gøre undervisningen relevant for dem, hvilket er både motiverende og engagerende. Den undersøgende tilgang er også central i vores partnerskaber med Lergravsparken Skole og Amager Fælled Skole. I begge har hele 1. og 3. årgang (20 klasser i alt) været på naturcenteret. Partnerskaberne har haft hvert sit faglige fokus, men begge har haft differentierede forløb, hvor eleverne blandt andet har arbejdet med dissektion af fugle og krabber. Partnerskaberne adskiller sig fra vores grundforløb ved, at eleverne bruger hele dage på naturcenteret, og der dermed er tid og plads til fordybelse.

Den undersøgende tilgang har også været afsættet for et forløb, vi har udviklet i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste og naturvejledere i Frederiksberg Kommune og Tårnby Kommune. Her er der udviklet tværfaglige undervisningsmaterialer og -tilbud under temaet ”vand og liv”. 77 1.-3. klasser besøgte både et naturcenter og en folkekirke. På naturcenteret undersøgte eleverne, hvordan vand både kan være livgivende og ødelæggende, og som forberedelse til besøget havde eleverne arbejdet med en række miniforsøg med og om vand. Ti andre kommuner har efterfølgende grebet idéen og arbejder med både emnet og materialerne.

I samarbejde med Naturvejlederne på Frederiksberg har vi i vintermånederne udviklet forløbet “Strandprofessor”, hvor den undersøgende tilgang blev systematiseret yderligere. Her arbejdede eleverne med metoden “Nysgerrigper”, som er en hypotetisk deduktiv metode, hvor eleverne selv opstiller hypoteser, planlægger deres undersøgelse og udfører den. Her er eleverne med i hele processen; frem for at undersøge hypoteser, en lærer har opstillet, undersøger de fænomener, de selv finder interessante.

Vi har derudover i årets løb fokuseret på at opkvalificere undervisere og formidlere. Supervisionen har særligt haft fokus på klasseledelse og relationskompetencer.

Engineering som metode
I forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 udviklede vi et engineering-forløb, hvor eleverne skulle sikre naturcenteret mod en stormflod. Der blev bygget diger og gravet vandreservoirer og afvandingskanaler, og der var opdæmmet 8000 liter vand, som udgjorde en stormflod. Eleverne havde mulighed for at forbedre deres løsninger efter første stormflod.

Når vi arbejder med engineering på Naturcenter Amager Strand, gør vi det med udgangspunkt i reelle problemstillinger, vi som samfund står over for. Det gør undervisningen relevant, og det viser også børnene, at vi har handlemuligheder. Det vigtigste i vores engineering-forløb er, at vi fejler, for uden at fejle har eleverne ikke mulighed for at forbedre deres design. En vigtig del af processen er at dokumentere fejlene, inden man begynder at forbedre sin løsning. Eleverne filmer og fotograferer undervejs, således at de husker alle dele af processen, når de er tilbage på skolen, hvor besøget efterbehandles.

Pædagogisk laboratorie – et hjem til rejen
I løbet af året har vi arbejdet med et pædagogisk laboratorie, som handler om pædagogiske forløb til vuggestuer. Det har resulteret i et nyt forløb, der har været udbudt siden sommeren 2018. Afsættet for udviklingen er læreplanstemaerne natur, udeliv og science samt kommunikation og sprog. Ønsket har været at finde ud af, hvordan man som naturcenter kan understøtte 0-2-åriges sprogudvikling, nysgerrighed og naturdannelse. Som en del af udviklingsarbejdet har vi lavet en grundig gennemgang af forskningsartikler og anbefalinger på området – særligt i forhold til sprogudvikling.

Undervisningstilbuddet er blevet udviklet ved hjælp af aktionslæringsmetoden, videooptagelser og med inspiration fra og i samarbejde med ph.d., adm. direktør og chefkonsulent Justin Markussen-Brown fra virksomheden Sprogklar og en sprogkonsulent fra Københavns Kommune. Tilbuddets endelige titel er “Et hjem til rejen”.

Børnene kan med undervisningstilbuddet opleve naturen på stranden. Her skal de bruge sanser, nysgerrighed og sprog til at arbejde med levende dyr og elementer fra stranden gennem praktiske aktiviteter. De skal opleve at komme på et naturcenter og blive guidet af andre voksne. Erfaringerne er blevet delt med andre formidlere på Big Bang-konferencen i Odense i marts 2018.

Kontakt

Thomas Ziegler Larsen Skoletjenesten undervisningstilbud

Thomas Ziegler Larsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig / daglig leder, Naturcenter Amager Strand
Tlf
30 59 55 76
Se profil

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.