Arbejdermuseet

Årsberetning Skoletjenesten Arbejdermuseet 2018-19
125 børn indvier Rimhelten Halfdan på Arbejdermuseet

Data fra Arbejder museet. Hent data ved at klikke på billedet.

Skoletjenesten Arbejdermuseet har i dette skoleår fortsat haft fokus på den stærke sammenhæng mellem undervisning og udstilling. Afdelingen har siddet med i udviklingen af museets udstillings- og undervisningsprogram Håndens Arbejde hele 2017-18, og er nu godt i gang med en toårig driftsperiode. En periode, der har handlet om at afdække nye faglige områder i vores undervisning og givet os mulighed for nye samarbejder og opdyrkning af nye målgrupper. Derudover har vi færdiggjort en spørgeguide på baggrund af det pædagogiske laboratorie, som skal blive en fast del af oplæringen af Arbejdermuseets undervisere.

Håndens Arbejde - når brugerinddragelse former indholdet

Håndens Arbejde er en interaktiv udstilling, og som besøgende møder man forskellige materialer og værktøjer. Formålet med udstillingen er at sætte praktisk dannelse på dagsordenen som grundlæggende byggesten for hele samfundet, men også for det enkelte menneske. Mennesker har brug for praktisk dannelse – ikke mindst for at kunne se værdien i at arbejde med hænderne og mestre et fag, men også for at kunne forstå sig selv i verden. Udstillingens tematik spiller således ind i det mangeårige fokus, vi i afdelingen har haft på demokratisk dannelse og demokratisk pædagogik.

Brugerinddragelse har formet indholdet i udstillingen og i undervisningen, og det er blevet tydeligt, at brugerinddragelse er en af de væsentligste kompetencer man som UUA´er tager med ind i udstillingsarbejdet. Undervisningsforløbet ”Dit liv, dit valg” blev udviklet i samarbejde med lærere og elever, og med input fra UU-vejledere, og henvender sig til det timeløse fag “Uddannelse og job”. Vi valgte at lade ungdomsforskning i unges valg af uddannelse være et skelet for vores tænkning, da vi udviklede forløbet. For hvad er det, der binder de unge sammen uanset det endelige uddannelsesvalg? Det er det, der driver eller motiverer dem, idet motivation går på tværs af uddannelser og interesser.

I Danmark er det en kendt sag, at langt størstedelen af danske udskolingselever allerede har valgt, eller når tid kommer, vil vælge en gymnasial ungdomsuddannelse til fordel for andre uddannelsesalternativer. De unge oplever selv, at folkeskolens fag, lærere og forældrene præger dem i denne retning og efterlyser tid og rum til fordybelse, diskussion og sparring med andre unge om valg af ungdomsuddannelse. ”Dit liv, dit valg” tilbyder de unge et fysisk og sansebåret refleksionsrum, der tager udgangspunkt i de typer af motivation, ungdomsforskningen finder blandt udskolingselever. I grupper vil eleverne møde begejstringen for dét materiale og værktøj, som et fag kan være. De vil stifte bekendtskab med forskellige måder at indgå i læringsrelationer på. De vil medvirke til at diskutere, hvad gode sociale og faglige rammer på en arbejdsplads kan betyde og møde uddannelsespolitik som et væsentligt politisk spørgsmål. Dermed vil eleverne få et nuanceret blik på de typer af motivation, der kan være drivende for deres egen – og for deres klassekammeraters – valg af uddannelse.

Da “Uddannelse- og job” ikke er et egentligt skolefag, har det været et helt nyt land for os, og vi er stolte over, at mere end 1500 elever og lærere allerede har set relevansen og benyttet sig af forløbet.

Det pædagogiske laboratorie styrker kvalitetssikringen af undervisningen

Vi har i dette skoleår afsluttet arbejdet med det pædagogiske laboratorie og færdiggjort vores model. Modellen er en spørgeguide, der skal styrke den formative feedback, som sker i gruppearbejdet, når eleverne arbejder på egen hånd. Spørgeguiden hjælper til at præcisere, hvad det er i undervisningen, man vil fremme med sine spørgsmål. Vil man for eksempel anspore eleverne til at anlægge en undersøgende tilgang? Eller vil man få dem hen i det refleksive?

Alle vores undervisningsforløb indeholder efterhånden gruppearbejde, og modellen skal kvalificere de studerendes dialogiske undervisning. Vi har allerede kørt det første hold undervisere igennem en struktureret afprøvning af modellen, og det har givet så meget, at vi nu vil gøre det til en fast del af oplæringen i vores afdeling, at man møder det dialogiske gennem denne metode.

Tidligere årsberetninger fra Arbejdermuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Arbejdermuseets tidligere årsberetninger?

Arbejdermuseet årsberetning 2017-18

Kontakt

Ane Riis Svendsen Skoletjenesten undervisningstilbud

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig / Koordinator, Arbejdermuseet / Pædagogisk udvikling
Tlf
28 92 36 71

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Find årsberetningerne her