Skoletjenesten Öresund

Årsberetning Skoletjenesten Öresund 2018-19
Mark i Sverige, Skoletjenesten Öresund

Skoletjenesten Öresund är ett partnerskap mellan Skoletjenesten, kulturförvaltningen i Malmö och Malmö universitet. I nuvarande avtal finns olika prioriterade insatsområden. Ett av dessa avslutades under verksamhetsåret 2018-19, nämligen Det utvidgade klassrummet, ett partnerskap mellan olika förvaltningar i Malmö, Skoletjenesten och Malmö universitet kring modellen upplevelsebaserat lärande. Universitetet och Holmaskolan i Malmö fortsätter att utveckla modellen, som involverar externa lärmiljöer i språkutvecklande syfte.

En organisatorisk förändring skedde under våren, då Skoletjenesten Öresund flyttades från förvaltningsnivå till Malmö Museer med placering hos ”Enheten för lärande och upplevelser”.

Skoletjenestens kurs Dialogisk undervisning köptes av Malmö Museer och genomfördes som heldagskurs för undervisare på Skånes kulturarvsinstitutioner.

Pedagogiske laboratorier og videncenter

Skoletjenestens arbete med pedagogiska laboratorier och nya position som ”videncenter for eksterne læringsmiljøer” har visat sig var intressant på en bredare front och är en ny utgångspunkt i samarbetet över Öresund. Att bedriva erfarenhets- och kompetensutbyte har alltid varit en del av Skoletjenesten Öresunds arbete, men kan nu lyftas ännu mer. Det finns intresse från olika håll vad beträffar Skoletjenesten som videncenter, inte bara nationellt: Under våren 2019 har Skoletjenesten Öresund intervjuats av en utredare från Riksantikvarieämbetet i Stockholm; dels om Skoletjenesten som organisation/videncenter och dels om aktiviteter kring åben skole. Detta skedde utifrån en pågående statlig utredning om samverkan skola-museum i Sverige.

I juni arrangerades ett studiebesök för en grupp kollegor från olika skånska kulturinstitutioner, där de fick höra om Skoletjenesten som videncenter och fick exempel på två olika pedagogiska laboratorier. Man ansåg det mycket intressant att man kunde ta tid att fördjupa sig i ett pedagogiskt utvecklingsarbete på detta vis samt att dokumentera det i en slutprodukt.

Skoletjenesten Öresunds eget pedagogiska laboratorium handlade om värdet av samarbete över organisationsgränser. Värdet av detta har bekräftats i seminarieserien Arkitektur och pedagogik. Där har olika representanter för skola (förskola, grundskola och gymnasium) fått kontakt med arkitekter och stadsplanerare i workshops, och diskuterat hur och med vad man kan samverka inom området arkitektur och stadsutveckling, med referens till FNs barnkonvention (som förväntas bli lag i Sverige kommande år och därmed satt fart på dessa processer).

Det kan också ses i andra typer av kompetensutveckling. Till exempel genomfördes en konstpedagogisk workshop om metoden Visual Thinking strategies för konstpedagoger inom förskoleförvaltningen, kulturskolan i Malmö och från skånska konstinstitutioner. Workshopen leddes av Museum från Roskilde, som introducerat metoden i Danmark. Nya samtal utvecklas i nya konstellationer, och man ser nya möjligheter när man får veta mer om varandras arbete utifrån en relevant samarbetssituation.

Samarbete mellan skolor och kulturinstitutioner över sundet

Hur skapar man ett fungerande och utvecklande samarbete mellan externa lärmiljöer och skolor över nationella gränser? Det har Skoletjenesten Öresund och andra parter arbetat med i projektet ”Kom tæt på det nordiske” under ett par års tid och projektet har fortsatt under året. Två nya klasser från Fredericia och Malmö har arbetat med sina städers historia och jämfört dansk och svensk historieskrivning.

Här gäller det att noga diskutera fenomenet tid. Hur mycket tid kan vi lägga på projektet? Inte minst på kommunikation parter emellan. Elever är i regel alltid nyfikna på andra elever och vill kommunicera.  Men vuxna, både lärare och undervisare på kulturinstitution, måste också vara intresserade av etablera kontakt och hålla fast i den! Deras kommunikation har en avgörande betydelse för hur samarbetet sedan blir för eleverna.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten undervisningstilbud

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67

Tidligere årsberetninger fra Skoletjenesten Öresund

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Skoletjenesten Öresunds tidligere årsberetninger?