Skoletjenesten Öresund

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Skoletjenesten Öresund är sedan 2013 ett samarbete mellan Skoletjenesten, kulturförvaltningen i Malmö och Malmö universitet (tidigare Malmö högskola). I nuvarande partnerskapsavtal finns inskrivet några olika insatsområden, och i möjligaste mån skall aktiviteter inordnas under dessa.

Inom dessa insatsområden har det funnits möjligheter för Skoletjenesten Öresund att dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränsen. Det har skett i olika former; till exempel har Skoletjenestens modell med studiegrupper introducerats för kulturförvaltningens personal med målgrupp barn & unga (i Malmö), och studiebesök/exkursioner har arrangerats från båda håll (till exempel för kollegor i Skoletjenesten, lärarstudenter, styrgrupper).

Kompetensutveckling
Skoletjenesten Öresund har under året hittat två nya spår inom ramen för den kompetensutveckling man bedriver inom samarbetet.

Möte över professionsgränser: På workshops med skånska kulturinstitutioner framkom önskemål om kompetensutveckling tillsammans med forskare och lärare. Malmö universitet fick i uppdrag att arrangera seminarier kring kulturarv som är öppna för universitet och kulturarvsinstitutioner, i samarbete med Region Skåne. Skoletjenesten Öresund tog ett annat initiativ - tillsammans med Malmö Museer och Malmö universitet bjöd man in till ett seminarium, där lärare och museipedagoger fick möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer om hur man når kunskapsmålen inom historiebruk och historiemedvetenhet. Seminariet ledde till att Klostret i Ystad startade ett projekt för samverkan mellan skolor och museer.

Samma grundtanke – att mötas över professionsgränserna – låg bakom seminariet ”Arkitektur och pedagogik” i maj. Tillsammans med två svenska arkitekter och vår UUA på Dansk Arkitektur Center faciliterades ett första möte mellan lärare från båda sidor av sundet och arkitekter/stadsplanerare. I evalueringen kom det fram att det blev mycket bra gruppdiskussioner med deltagare från olika områden, efter att man gemensamt lyssnat på erfarenheter från olika samarbeten skola -stadsplanering. Resultatet blev att ett nätverk bildades och att vi arbetar på en uppföljning till seminariet. 

Erfarenheten av dessa två seminarier säger att kompetensutveckling med olika professioner tycks skapa att nytt värde för deltagarna genom att de får kunskap om varandras verkligheter och bättre kan se hur man kan samverka, samt att man får ett nätverk kring ett specifikt arbetsområde.

Det andra spåret handlar om ett slags ”genbrug”. Under året har ett första försök gjorts där en av Skoletjenestens temadagar utvecklades (från halvdag till heldag och med historiedidaktisk föreläsning) och genomfördes i Malmö, öppen för deltagare från dansk och svensk sida. ”Dilemmabaserad metod på kulturinstitutioner”, i samarbete med Malmö universitet och Malmö Museer, fick bidrag från Region Skånes kulturförvaltning , Skoletjenestens tidigare samarbetspartner.

Vi kommer att arbeta vidare med både formerna under kommande verksamhetsår.

”Kom tæt på det nordiske”
Tillsammans med en koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester, Fredericia Kommune och Malmö Museer har Skoletjenesten Öresund ett pågående projekt, ”Kom tæt på de nordiske”. Det handlar om att utveckla ett koncept kring historiebruk, kulturarv och nordisk språkförståelse. Vi vill ge samarbetet mellan skola, kommun och kulturinstitution ett nordiskt perspektiv och utifrån det en didaktisk ram. Under året har två klasser från Fredericia och Malmö arbetat med 1600-talets historia tillsammans med respektive museum, och besökt varandra. Vid besöken har värdklassen presenterat sin version händelser från denna tidsperiod. I evalueringen med eleverna kom det fram att man lärde mycket när undervisningen var på den autentiska platsen. Kontakten med en klass från grannlandet upplevdes som mycket positiv. HistorieLab har beviljat medel till projektet så under året har vi rekryterat nya klasser och hållit en introduktion för lärarna inför kommande skolår. På museerna i Frederica och i Malmö har medarbetare påbörjat arbetet med att utforma ett skriftligt material, som ska vägleda de skolor som i framtiden kan tänka sig att använda konceptet.

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.