Vikingeskibsmuseet årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning Vikingeskibsmuseet 2017-18.

Vikingeskibsmuseet i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Det forgangne skoleår har budt på en række organisatoriske ændringer i den afdeling, hvor Skoletjenesten er forankret. Forandringerne er blandt andet sket for at opprioritere kvalitetssikring og udvikling af aktiviteter inden for undervisning, publikumsformidling og sejlads.

Hvor Skoletjenesten tidligere var forankret under afdelingen for Maritime Håndværk, Rekonstruktion og Sejlads samt Formidling og Skoletjenesten, er den nu forankret i afdelingen for Publikumsformidling, Undervisning, Sejlads og Booking med en ny overordnet chef. Således er bådbygning og udførelsen af rekonstruktioner ikke en del af afdelingen længere, hvor bookingafdelingen i stedet er blevet en del af teamet. I forbindelse med organisationsændringen er Skoletjenesten ikke under selve publikumsformidlingen, men er blevet sidestillet med dette ansvarsområde. Således står afdelingen på tre ligestillede områder: Publikumsformidling, Skoletjenesten og Sejladstjenesten, med bookingen som en central hjælpefunktion for de gæster, de tre områder varetager.

Ændringerne er sket med det mål for øje at frigive ressourcer til kvalitetssikring og udvikling af blandt andet Skoletjenestens praksis. Således er udvalgte dele af de administrative arbejdsopgaver forankret hos afdelingens chef.

I skoleåret 2017-18 har udviklingsinitiativerne været centreret omkring en række handleplaner, der har til hensigt at skabe et fundament for flere besøgende, i første omgang inden for gruppen af grundskoleelever. Hertil angiver handleplanerne forskellige initiativer, der skal styrke og kvalitetssikre afdelingens pædagogiske praksis og undervisningstilbud. Handleplanerne og organisationsændringerne har været med til at skabe en intern organisatorisk bevidsthed om og fokus på børn, unge og læring.

Nedenfor vil de to mest centrale udviklingsinitiativer i det forgange skoleår udfoldes. De har begge et fokus på metode, historiebevidsthed og udforsker ligeledes det at kunne arbejde innovativt og entreprenant med museets genstandsfeltet.

Fra eksperimentalarkæologi til undervisningsmetode
Det pædagogiske laboratorie på Vikingeskibsmuseet har eksperimentalarkæologien som sit omdrejningspunkt, og hvordan den arbejdsmetode og dertilhørende logik(ker) kan omsættes til en undervisningskontekst. Dette skal bidrage til at skærpe Skoletjenestens profil på museet samt udvikle aktiviteter i museets nuværende og nye grundforløb. Eksperimentalarkæologien kan bidrage med et skarpt og konkret fokus på metode, brug af genstande som kilder samt understøtte forståelsen og arbejdet med forståelsen af historien som en dynamisk og ikke konstant størrelse.

Dertil lægger den eksperimentalarkæologiske arbejdsmetode op til en naturlig tværfaglig tilgang mellem en række fagdiscipliner, hvor der bliver arbejdet innovativt med historien. I de indledende faser af projektet blev der foretaget research om eksperimentalarkæologien som metode, og hvilken pædagogik og didaktik der i forlængelse heraf vil være relevant at bruge i en undervisningskontekst på museet. Derefter har der været fokus på at oversætte metoden og omsætte den til en undervisningskontekst. I juni måned blev tre testforløb afholdt, hvor en fag-faglig medarbejder fra museet og en didaktisk faglig medarbejder fra Skoletjenesten observerede undervisningen. Hertil blev testforløbene evalueret af de deltagende elever og lærere.

Alle grunddata skal i det kommende skoleår bearbejdes til en artikel samt integreres i udviklingen af den eksisterende praksis.

Dyk ned – fra fund til udstillingen
Arbejdet med udstillingen ”Dyk ned”, der også involverede brugerinddragelse med elever, blev afsluttet i første del af skoleåret 2017-18.

I næste fase af projektet er fokus på at udforske begreberne kildeforståelse og historiebevidsthed i forhold til museets genstandsfelt. Dette gør vi i udgangspunktet via udstillingens tematikker, hvor der er særligt fokus på marinarkæologens arbejde. En ny dimension bliver genstandes vej fra fund, til den udstilles i en udvalgt kontekst. Målgruppen er 6.-8. klassetrin, og temaet udfoldes digitalt via nogle forskellige ressourcer, men primært via små korte introduktionsfilm. I forløbet fortsætter arbejdet med museets partnerskabsskole, og sammen med eleverne udvikler vi digitale læringselementer, som elever og lærere kan bruge hjemme på skolerne, hvis de ikke har mulighed for at besøge museet.

Udviklingen af de digitale ressourcer er en del af arbejdet med at revidere og videreudvikle Skoletjenestens indhold på museets website. Materialet skal være med til at forberede museumsbesøget og efterbearbejde det tilbage på skolen.

Kontakt

Kathrine Noes Sørensen Skoletjenesten undervisningstilbud

Kathrine Noes Sørensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Vikingeskibsmuseet (orlov)
Se profil

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.