Zoologisk Have årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning Zoologisk Have 2017-18.

Zoo i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Fokus for skoleåret 2017-18 har blandt andet været at arbejde med de tre indsatsområder under Skoletjenesten ZOOs udviklingsplan. ”Fordybelsesforløb” har som de forgangne år optaget meget tid, og der er indgået nye og flere partnerskabsaftaler med skoler. Arbejdet med indsatsområdet ”evaluering af undervisning” har i dette skoleår ført til udvikling af en evalueringsmetode til eleverne, som bruges i forbindelse med længerevarende forløb i ZOO. Derudover er der foretaget videreudvikling af den digitale evaluering, hvor spørgsmålene blandt andet har rettet sig mod før- og efterbearbejdelse af besøget i ZOO. Resultater fra de digitale evalueringer har kunnet bruges under det tredje indsatsområde, ”Transfer mellem undervisningen i Zoologisk Have og på skolen”, som beskrives yderligere nedenfor. I løbet af skoleåret er der løbende blevet arbejdet på at sikre en høj kvalitet af de faste undervisningsoplæg, hvilket blandt andet har ført til revidering af vores matematikforløb.

Øget transfer via før- og eftermateriale til lærerne
I forbindelse med de fortløbende års arbejde med revidering og udvikling af undervisningstilbud er der lagt tanker og handling i, hvordan vi kan sikre den bedst mulige kobling mellem undervisningen i Zoologisk Have og på skolen. Forskning peger på, at elever får størst udbytte af undervisningen i et eksternt læringsmiljø, hvis de forberedes på undervisningen, og hvis den efterbearbejdes. Ved at bruge begrebet transfer lægger vi vægt på, at undervisningen i ZOO skal være anvendelsesorienteret. I undervisningen i ZOO er det helt centralt, at eleverne får mulighed for at anvende og udbygge deres eksisterende viden, hvorfor koblingen mellem skolen og ZOO er meget vigtig.

For at sikre os, at eleverne oplever en kobling mellem skole og ZOO, vil vi undersøge, hvordan vi bedst skaber transfer mellem vores forløb og lærernes læreplaner. En indsats for skoleåret 2017-18 har derfor været at kortlægge behovet for ekstra undervisningsmateriale og at opstarte en indsats med fokus på at producere mere undervisningsmateriale, særligt i form af lærervejledninger og dertilhørende arbejdsark til eleverne. Målet er, at alle undervisningsoplæg skal have et let tilgængeligt materiale til lærerne. Udformningen af dette materiale vil variere, alt efter hvad der er relevant for det pågældende undervisningstilbud og klassetrin.

I kortlægningen af behovet for ekstra materiale og i udviklingsfasen af for- og efterberedelsesmaterialet til lærerne har vi fået stor hjælp fra evalueringer fra lærere. Efter hvert undervisningsforløb får læreren tilsendt et elektronisk evalueringsskema, som bl.a. går i dybden med, om de forskellige materialer fra ZOO er en hjælp til læreren. Helt overordnet mente 44% af lærerne, at understøttende materialer fra Skoletjenesten ZOO havde gjort en positiv forskel for deres besøg. Flere lærere kommenterer, at de gerne havde haft endnu flere materialer, som de kunne printe ud og tage med. Mange lærere sætter derved pris på, at der er nemt tilgængelige materialer til eleverne, hvilket også fortolkes som, at allerede eksisterende materialer sætter færre krav til lærernes forberedelsestid og kreativitet. Én af hovedforudsætningerne for, at der skabes transfer mellem skolen og ZOO, er dog ikke arbejdsarkene, men at lærerne forbereder og efterbearbejder besøget. Hertil svarede 90%, at de havde forberedt besøget, og 82%, at de havde fulgt op på besøget hjemme, men i hvilken grad eleverne oplever en kobling mellem skolen og ZOO er svær at undersøge helt nøjagtigt.

Undersøgelsen af lærernes udbytte af forberedelsesmaterialerne har dermed ført til, at vi i det kommende skoleår arbejder på at udarbejde forberedelsesmaterialer til de resterende forløb, så alle vores forløb vil have materiale til før- og efterbearbejdelse.  

En sidste vigtig pointe med de nye undervisningsmaterialer er, at vi også ønsker at give inspiration til undervisning af alle de klasser, som årligt besøger Zoologisk Have uden at modtage undervisning i Skoletjenesten. De arbejdsark, der produceres til undervisningsoplæggene, vil ligge frit tilgængelige på ZOOs website, og det er vores håb, at de lærere, der ikke kan få en undervisningstid eller blot ønsker at besøge ZOO på egen hånd, kan finde inspiration til planlægningen af deres besøg i ZOO ved hjælp af disse materialer.

Matematik i ZOO – når noget gammelt bliver til noget nyt!
Vi har siden 2010 udbudt flere undervisningsforløb med omdrejningspunkt i matematik, som vi årligt har revideret eller ændret. Det springende punkt har til stadighed været, om eleverne har fået det udbytte, vi har ønsket. Vores ønske er, at eleverne oplever, hvordan matematik er et redskab, vi bliver nødt til at kunne mestre, hvis vi skal blive klogere på biologien. Vi er i løbet af dette skoleår landet med vores nye ”Matematik i ZOO”-oplæg, hvor vores klare opfattelse er, at eleverne når langt videre i deres erkendelser af, hvordan matematik er et nødvendigt redskab for biologien.

Det har vi opnået ved, at lærerne allerede hjemme på skolen via arbejdsark introducerer eleverne til arbejdsmetoden, at lave regnehistorier. Herved kender eleverne arbejdsmetoden, hvor matematiske redskaber og hverdagsproblematikker mødes. I ZOO møder eleverne samme arbejdsmetode, her handler det blot om, hvordan vi kan blive klogere på dyrene ved hjælp af regnehistorier. Ved at arbejde med matematikken på denne måde er vi samtidig med til at fjerne adskillelsen mellem matematik og biologi og tydeliggøre tværfagligheden ved, at fagene er afhængige af hinanden.

Vi har i det seneste år oplevet en stigende efterspørgsel på tværfaglige forløb i Skoletjenesten ZOO, hvilket kan skyldes, at mange lærere oplever det udfordrende og tidskrævende at tilrettelægge tværfaglige forløb hjemme på skolen, eller blot, at lærerne lettere kan forsvare ekskursioner, hvis turen har et bredere formål og kan ramme flere fag. Vi kan imødekomme denne efterspørgsel rigtig godt med vores matematikforløb, da det hermed bliver oplagt at gøre matematik og biologi til tværfaglige turdage. Ekskursioner er således oplagte muligheder for at have fokus på, hvordan folkeskolens fag gensidigt kan understøtte hinanden.

Kontakt

Ditte Sofie Andersen

Ditte Sofie Andersen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 65
Se profil
Portræt af Gry Lottrup Jyde

Gry Lottrup Jyde

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 43
Se profil
Portræt af Julia Suhr

Julia Suhr

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 41
Se profil

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.