Københavns Befæstning - Ejbybunkeren

Mission Kold Krig

Mission Kold Krig er et undervisningsforløb om Den Kolde Krig med vægt på Danmarks rolle, atomvåbenkapløbet mellem stormagterne og dets påvirkning af befolkningens hverdag. Forløbet inkluderer et besøg i Ejbybunkeren, der spillede en central rolle i Danmarks luftforsvar under krigen. Her deltager eleverne i rollespillet Mission Kold Krig, hvor de vil opleve ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop. Kan de stole på fjenden? Tør de nedruste? Er der spioner iblandt dem? Eleverne spiller i originale dragter, og agerer i forløbet som politikere, militær og befolkning.

Forløbet er medudviklet og afprøvet af gymnasielærer Dennis Borgvardt, og består udover besøget i bunkeren af lærerressourcer og kilder, der er at finde nederst på siden, sammen med alle før- og efteropgaver. Forløbet er fordelt over ti sessioner.

For en kortere forberedelse inden besøget i Ejbybunkeren anbefales opgaven "Befolkningsgrupper i USA og Sovjetunionen". Denne opgave kan hjælpe eleverne med at leve sig ind i de roller, de skal indtage i spillet. Samtidig giver opgaven nødvendige argumenter og brugbar baggrundsviden, der kan hjælpe dem, når de i spillet skal afgøre udfaldet af Cubakrisen.  

For en kortere efterbehandling af besøget anbefales en diskussion af besøget. Se inspirationen nederst under "Refleksion efter forløb"

De overordnede materialer du som lærer først og fremmeste skal orientere dig i i herunder er 
"Lærerresourcer og forløbsplan"
 

.... Resten af beskrivelsen, samt før- og eftermateriale afventer.......

Imellemtiden henviser vi til følgene hjemmeside, hvor du kan finde lærervejledning, samt før- og efteropgaver http://www.befaestningen.dk/skoletjenesten-3/undervisningsforlob/ungdomsuddannelse/mission-kold-krig-2

Book forløbet her

Ejbybunkeren
Operationsrum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
850 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Det overordnede formål med forløbet er at omsætte abstrakte begreber omkring Den Kolde Krig til en mere konkret, kropslig og erfaringsbaseret forståelse.

Herunder har vi indsat faglige mål i henh. til UVMs vejledning for historie A og samfundsfag A. Forløbet ligger i større eller mindre grad op til at arbejde med følgende mål.

Historie
Faglige mål
Eleverne skal kunne:
-redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
-behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof
Kernestoffet er:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag (forløbet arbejder med hovedlinjer i nyere tid)
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
-historiebrug og -formidlingSamfundsfag
Faglige mål
Eleverne skal kunne:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare
og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig
metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

Kernestof
Kernestoffet er:

Sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt