Vedtægter

Skoletjenestens vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 3. maj 2011.

NAVN og HJEMSTED

§ 1.
Skoletjenesten er en samarbejdsinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører pædagogisk virksomhed efter disse vedtægter.

§ 2.
Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kom­munerne i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Stk. 2.
Skoletjenesten er administrativt hjemmehørende i Københavns Kommune, som tillige er ansættel­sesmyndighed for Skoletjenestens ledelse og medarbejdere.

FORMÅL

§ 3.
Skoletjenesten søger at fremme sammenhængen mellem forskning og formidling via udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af fagligt funderede lærings- og undervisningsaktiviteter.

Skoletjenesten skal først og fremmest søge at forøge en pædagogisk benyttelse af samlinger, mu­seer, kulturinstitutioner og tilsvarende læringsmiljøer samt medvirke til at understøtte læring og aktiviteter uden for skoler og institutioner.

Stk. 2.
Målgruppen for Skoletjenestens virksomhed er elever i grundskolen, ungdomsuddannelserne og VUC (AVU- og HF-afdelingerne) samt lærere og lærerstuderende.

Pædagogiske aktiviteter for pædagoger og børn i dagtilbud kan udvikles og tilbydes i forlængelse af de pædagogiske læreplaner.

Skoletjenesten skal så vidt muligt tilbyde virksomhed, der skaber interaktion mellem eleverne og autentiske miljøer i form af museers, kulturinstitutioners og tilsvarende læringsrums særlige læ­ringspotentialer (f.eks. genstande og værker, udstillinger og fysiske rum, rekonstruktioner og tekni­ske faciliteter, forsk­ningsmiljøer o.l.).

Skoletjenestens undervisningstilbud udarbejdes med udgangspunkt i brugernes/målgruppernes be­hov, herunder gældende læse- og læreplaner, elevernes forudsætninger m.v.

SAMARBEJDSAFTALER

§ 4.
Skoletjenestens virksomhed tilrettelægges i samarbejde med de enkelte museer, kulturinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere.

Stk. 2.
Mellem Skoletjenesten og de enkelte samarbejdspartnere udfærdiges skriftlige samarbejdsaftaler.

Samarbejdsaftaler aftales normalt for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse.

En samarbejdsaftale kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgan­gen af et skole- eller kalenderår.

Stk. 3.
Varigheden af bindende aftaler kan ikke gå ud over det tidsrum, for hvilket der foreligger et af be­styrelsen godkendt budget for Skoletjenestens virksomhed.

Stk. 4.
Samarbejdsaftaler jf. § 4 stk.2, der indebærer lønsum til undervisnings- og udviklingsansvarlige med ansættelse i Skoletjenesten forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Samarbejdsaftaler, der forhandles / genforhandles mellem to bestyrelsesmøder eller finansieres af eksterne midler, kan godkendes og underskrives af formanden for bestyrelsen.

Stk. 5.
Skoletjenestens leder er bemyndiget til at indgå aftaler vedr. projektsamarbejder og midlertidige ad hoc samarbejder, hvor den pågældende samarbejdspartner afholder de med aftalen forbundne ud­gifter, udgifterne afholdes via eksterne tilskud eller ligger inden for Skoletjenestens budget.

FINANSIERING

§ 5.
Skoletjenestens centrale driftsmidler tilvejebringes af Københavns Kommune, Frederiksberg Kom­mune og Undervisningsministeriet.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidrager med de midler, der med aftalen med Undervisningsministeriet d. 3. maj 2005 i forbindelse med strukturreformens overgangsperiode blev defineret som kommunale og dermed fortsat udgør basis i Skoletjenestens budget.

Undervisningsministeriet bidrager med de midler, der med afgørelsen d. 16. juni 2009 for den fremtidige forankring af de tidligere amtslige tilskud – som et led i den samlede aftale mellem KL og Regeringen for kommunernes økonomi for 2010 – fortsat administreres i staten efter 2010.

Stk. 2.
Skoletjenestens driftsmidler kan tillige suppleres ved salg af undervisningsmaterialer og ydelser, tilskud fra tipsmidler, fonde m.v. samt på enhver efter bestyrelsens skøn velegnet måde.

Stk. 3.
Skoletjenestens driftsmidler udgør en del af de samlede omkostninger i forbindelse med undervis­ningsaktiviteterne, idet en medfinansiering fra samarbejdspartnere er en forudsætning for samar­bejde.

Eventuel deltagerbetaling i form af f.eks. entré og gebyrer indgår som en del af den fælles øko­nomi for den pædagogiske virksomhed.

BESTYRELSE

§ 6.
Skoletjenestens øverste styrelsesorgan er bestyrelsen. Borgmesteren for Københavns Kommunes Børne- og Ungdoms udvalg er formand.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af

 • Borgmesteren for Københavns Børne- og Ungdomsudvalg
 • Formanden for Frederiksberg Kommunes Undervisningsudvalg
 • 1 repræsentant udpeget af Kommunekontaktrådet i region Hovedstaden
 • 1 repræsentant udpeget af Kommunekontaktrådet i region Sjælland

Stk. 3.
I bestyrelsens møder deltager

 • Adm. direktør, Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltnings
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Ungdomsforvaltningens Direktion
 • Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungedirektør
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i region Hovedstaden
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i region Sjælland
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere, der omfatter naturvidenskab
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere, der omfatter kulturhistorie
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere, der omfatter billedkunst/æstetiske fag
 • Skoletjenestens leder (sekretær for bestyrelsen)

Stk. 4.
Bestyrelsen kan supplere direktørkredsen ved personlig udpegning.

§ 7.
Bestyrelsen afholder normalt 1-2 møder årligt, heraf ét møde i april måned.

Stk. 2.
Bestyrelsen behandler Skoletjenestens virksomhed, herunder forslag til ændringer i aktiviteten.

På mødet i april fremlægges regnskab for det foregående kalenderår til godkendelse.

På mødet be­handles endvidere budgetforslag for det næstfølgende kalenderår og budgetoverslag for de efterføl­gende kalenderår.

Budgetforslag og -overslag videresendes med bestyrelsens indstilling til endelig godkendelse i de kommunale myndigheder.

DIREKTØRKREDS

§ 8
Skoletjenestens Direktørkreds består af repræsentanter, der deltager i bestyrelsens møder.

Stk. 2.
Direktørkredsen består af

 • 1 repræsentant udpeget af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltnings Direktion (mø­deleder)
 • Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungedirektør
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i region Hovedstaden
 • 1 repræsentant udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen i region Sjælland
 • 1 repræsentant for Skoletjenestens samarbejdspartnere
 • Personligt udpeget/udpegede repræsentant(er)
 • Skoletjenestens leder (sekretær).

Stk. 3.
Direktørkredsen afholder møde efter behov.

Stk. 4.
Direktørkredsen kan foretage behandling af løbende anliggender og forberede bestyrelsens møder – herunder udkast til budgetter og regnskab – samt effektuere bestyrelsens beslutninger gennem Sko­letjenestens ledelse.

Stk. 5.
Referater af Direktørkredsens møder tilgår bestyrelsen

ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 9.
Skoletjenesten skal tilstræbe at sikre kontakter til relevante pædagogiske og museale institutioner, organisationer, foreninger og enkeltpersoner af særlig betydning for arbejdet – regionalt, tværregio­nalt, nationalt og interna­tionalt.

IKRAFTTRÆDELSE

§ 10.
Nærværende vedtægter, der afløser ”Skoletjenestens vedtægter med bemærkninger 1983 samt ajourførende kommentarer 2000” og ”Skoletjenestens organisation 2007-2010” (bilag til referat af Skoletjenestens repræsentantskabsmøde d. 28. april 2006), træder i kraft efter godkendelse i Kø­benhavns Kommune, Frederiksberg Kommune, KKR og BKF i region Hovedstaden og region Sjælland samt Undervisningsministeriet.

Stk. 2.
Udtrædelse af samarbejdet omkring Skoletjenesten kan ske med to års varsel.

Således vedtaget på Skoletjenestens bestyrelsesmøde d. 3. maj 2011,

Anne Vang                                                                    
Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget
Københavns Kommune
Formand for Skoletjenestens bestyrelse

Margit  Ørsted
Formand for Undervisningsudvalget
Frederiksberg Kommune

Henrik Zimino
Borgmester
Tårnby Kommune / KKR Hovedstaden

Birgit Lund Terp
Næstformand for Kulturudvalget
Næstved Kommune / KKR Sjælland