Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg Ardagh Glass Holmegaard A/S

Oplev glasproduktionen, og kombinér det med naturfag og uddannelse og job.​​

Ardagh Group er en global leder inden for emballageløsninger af glas og metal og producerer emballage til verdens førende brands inden for føde-, drikke- og forbrugsvarer. Ardagh Group har en global tilstedeværelse. Vi driver 109 produktionsfaciliteter inden for glas og metal i 22 lande, har totalt ca. 23.500 medarbejdere ansat og et globalt salg på omkring 7,7 mia. €.

Hos Ardagh er vi kendt for at være innovative; vi skubber til grænserne for, hvad der er muligt, og er banebrydende med nye produktionsmetoder, nye designteknikker og nye måder at genbruge og spare energi på. Vores forretnings enestående vækst er blevet båret frem af vores uovertrufne ekspertise, fokus på kvalitet og engagement i løbende forbedringer. 

Det er vores overbevisning, at vores forretnings succes afhænger af vores ansattes succes. Vi stræber efter at skabe arbejdsmiljøer, hvor vores medarbejdere føler sig værdsatte, kan udfolde deres fulde potentiale, og hvor resultater bliver fejret. Vi er i gang med at skabe en spændende fremtid for Ardagh, som er bygget på vores kerneværdier, tillid, teamwork og fortrinlighed, og vi har muligheder inden for en lang række områder på tværs af vores organisation.
For yderligere information om Ardagh Group, besøg venligst www.ardaghgroup.com

Besøget kan være et engangsbesøg, eller grupper kan, hvis relevant i et undersøgende forløb, komme på besøg flere gange.  

Besøget kan eksempelvis tilrettelægges under følgende overskrifter: 

Bæredygtighed:
Affaldshåndtering, herunder proces og procedurer
Affaldstræs-problematikken 
Reiling kan inddrages
”Genbrugsvarme” – samarbejde med Fensmark Fjernvarme 
 
Kredsløb: 
Vandværk, procesvandsystem, grundvand, regnvand
Rensning
”Genbrugsvarme”
Råstoffer i produktionen og genbrug af glas
 
Energi og produktion:
Energiforbrug, energikilder og omsætninger
Herunder optimering/minimering kontra investeringer
Produktion fra råstof til produkt

Virksomheden skal kontaktes min. to uger før forventet besøg.
Ved mere end 12 personer bliver gruppen delt op i hold.
Af sikkerhedsmæssige hensyn skal alle besøgende være selvhjulpne.
Af produktionsmæssige hensyn eller i spidsbelastningsperioder forbeholder virksomheden sig ret til at prioritere eller afvise besøgshenvendelser.

Virksomheden giver mulighed for erhvervspraktik.

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

Ardagh

Ardagh Glass

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Geografi - Perspektivering, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job
Fag:
Arbejdskendskab, Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse.

Eleven har viden om begrebet bæredygtighed.

Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.

Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion.

Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse.

Eleven kan undersøge en forbrugsvares vej fra ressource til butik.

Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding.

Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.

Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og energistrømme.

Eleven har viden om forsynings-, rensnings- og forbrændingsanlæg.

Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning.